Onze Voorwaarden

 

Versie [07.00] – (22/09/2021)

INHOUDSOPGAVE

Artikel  1 – Identiteit van de verkoper

Artikel  2 – Toepasselijkheid

Artikel  3 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel  4 – Herroepingsrecht

Artikel  5 – De prijs

Artikel  6 – Betaling

Artikel  7 – Conformiteit en garantie

Artikel  8 – Levering en uitvoering

Artikel  9 – Duur

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

ARTIKEL 1    IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Wij zijn:

Zaakvoerder: De Leeuw Gino.

Lion Gaming Solutions.be

Mermansstraat 53-2

2300 Turnhout

België

E-mailadres: info@liongamingsolutions.be

Telefoonnummer: +32(0)473787138

Ondernemingsnummer: BE0860.644.277

BTW nummer: BE0860.644.277

ARTIKEL 2    TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lion Gaming Solutions.be aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

Wij leveren enkel in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland.  Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren. Aan leveringen aan huis kan een meerprijs worden gevraagd afhankelijk van de waarde van uw systeem en levering adres.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Aanvaarding van offerte:

Het aanvaarden van een offerte geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar en leesbaar zijn op de website.

ARTIKEL 3    ONZE OFFERTE  EN GELDIGHEIDSDUUR

Als een offerte slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we jou verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om jou een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze enkel ter illustratie en geven een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om jou een overeenkomstig goed of dienst te leveren.

Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw betalingstransactie ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact via een betaallink. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

voorraad: Indien op moment van bestellen van een besteld systeem , één of meerdere onderdelen of een model niet voorradig zijn bij onze leverancier kan het zijn dat we een ander gelijkwaardig type of merk zullen uitkiezen in de plaats van de oorspronkelijke type die in de specificaties staan vermeld.

ARTIKEL 4    HERROEPINGSRECHT

Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 7 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten voor het terugsturen hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen maar zullen jou hiervoor wel kosten worden aangerekend.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Tijdens de eerste 7 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen getest zijn, maar mogen niet gewijzigd zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

U ben zelf verantwoordelijk en je kiest zelf hoe u een systeem naar ons terugstuurt.

Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar Lion Gaming Solutions – Mermansstraat 53-2  2300 Turnhout – België. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING”

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  

 – Aan

Lion Gaming Solutions

  Mermansstraat 53-2

  2300 Turnhout

   België

   E-mailadres: info@liongamingsolutions.be

 – Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 – Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 – Naam/Namen consument(en)

 – Adres consument(en)

 – Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 – Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

ARTIKEL 5    DE PRIJS

Tijdens de periode die we in ons offerte vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

ARTIKEL 6    BETALING

Wij aanvaarden enkel de volgende betaalmiddelen :Bancontact en overschrijving 

Op onze website aanvaarden wij enkel betaling via de betaalmodules die beschikbaar zijn.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

ARTIKEL 7    CONFORMITEIT EN GARANTIE

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

ARTIKEL 8    LEVERING EN UITVOERING

Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou aangegeven adres.

We doen ons uiterste best om een besteld systeem binnen de 2 weken uit te leveren.

Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 7 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst. Je moet hiervoor het bijgeleverde “retourformulier” gebruiken. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres info @ liongamingsolutions.be.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

We proberen onze aangeboden systemen zo up-to-date mogelijk te houden. Dit wil zeggen dat op het moment dat we een prijsofferte aan u bezorgen, alle onderdelen op voorraad waren en leverbaar zijn. Echter kan het altijd zijn dat bepaalde componenten van een aangeboden systeem opeens niet meer op voorraad is of leverbaar is of een onbekende levertermijn krijgt. Is dit het geval dan gaan we er voor zorgen dat we andere componenten die wél leverbaar zijn gaan gebruiken om het systeem zo gelijkwaardig mogelijk en compleet te maken voor de klant.

ARTIKEL 9    DUUR

Je kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van twee jaar.

Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij jouw stilzwijgen de overeenkomst zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst één maand bedragen.

Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen jou en Lion Gaming Solutions een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.

Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop je je kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. Je kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van twee maanden.

ARTIKEL 10    OVERMACHT

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

ARTIKEL 11    INTELLECTUELE EIGENDOM

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 12    KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan je ons contacteren via email (info @ liongamingsolutions.be) of telefoon (+32(0)473787138). We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

 *onder voorbehoud van fouten!

Top